Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en burger

Transparant bestuur, met, door en voor de burger.

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en de wil om te participeren. Juist ook waar het gaat om het besturen van de stad waarin je leeft, werkt of studeert. Daarom wil D66 dat mensen in een zo vroeg mogelijk stadium de mogelijkheid wordt geboden om mee te denken en mee te werken in de beleids- en/of planvorming inzake projecten die direct of indirect invloed hebben op de leefomgeving. Daarmee ontstaat niet alleen draagkracht, maar wordt gebruik gemaakt van de talenten, creativiteit en betrokkenheid van de inwoners. De gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom.
We zien in de huidige besluitvormingspraktijk te vaak dat inwoners niet of te laat worden betrokken, of dat de inspraak vanwege de vorm waarop deze georganiseerd wordt te zeer politiek gestuurd wordt. Consultaties van inwoners bij de ideevorming en in de aanloop naar besluitvorming levert volgens D66 Roosendaal veel input en draagvlak op, omdat de kennis en kunde van de Roosendalers wordt aangeboord.

D66 Roosendaal onderstreept in dit verband ook het belang van dorps- en wijkraden, belangenverenigingen zoals Wmo- raad en seniorenraad, als platforms om zienswijzen te kunnen geven over zaken die onder hun aandachtsveld vallen.
D66 Roosendaal hoopt met een investering in de kwaliteit van bestuur en organisatie ook te bereiken dat het vertrouwen van de burger in de politiek wordt bevorderd en bestendigd. Met, voor en door de burgers. Voor zo’n stad kiest D66 Roosendaal en legt daarin de focus op de volgende zaken:
• Politieke rangorde
• Betrek de burger
• Betrek jongeren bij de politiek
• Herindeling

Transparant bestuur, met, door en voor de burger.