Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juli 2019

Kadernota 2020

De kadernota is een belangrijk onderdeel van het politieke jaar. In de kadernota geven raad en college aan waar het komende jaar de focus ligt. Wat gaan we doen, en welke middelen maken we daar voor vrij? Welke onderdelen uit het bestuursakkoord krijgen komend jaar prioriteit? Maar bovenal: wat wil de raad komend jaar bereiken in onze gemeente?

De kadernota wordt geschreven door het college, maar niet zonder input uit de samenleving en de raad!

Het proces begon dit jaar met een grote inspraakavond: samen bepalen we de kaders. Op deze avond kregen de fracties alle gelegenheid om te praten met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen. Deze informatie vormde een belangrijke bron voor het volgende onderdeel: de algemene politieke beschouwingen.

De algemene politieke beschouwingen zijn een bijzonder soort raadsavond. Er staan geen stukken op de agenda, maar iedere fractie krijgt de gelegenheid om uit te leggen waar ze de focus willen leggen, wat zij gehaald hebben uit de gesprekken van de samen bepalen we de kaders avond. Wat volgens hen belangrijk is voor onze gemeente. Het college luistert op die avond naar de raad, als belangrijke inspiratiebron voor de kadernota.

En dan, de kadernota. Voor D66 Roosendaal was er in principe weinig mis met de kadernota. Mooie ambities op alle doelstellingen, hooguit hier en daar nog niet concreet genoeg. Wel misten wij nog een paar onderdelen, waar wij dan ook onze focus op hebben gelegd:

  • Compensatie voor slachtoffers van drugsafvaldumpingen
  • De aanpak van zwerfafval
  • Het collectief/coöperatief opwekken van duurzame energie
  • Racisme en discriminatie
  • Geen plan, geen geld

De omgang met drugsafvaldumpingen is een gevoelig onderwerp, waar de verantwoordelijkheid voor de kosten nog wel eens ter discussie staat. D66 Roosendaal vindt het absurd dat grondeigenaren, zoals boeren of bosbeheerders, vaak op moesten draaien voor de opruimkosten, terwijl zij feitelijk slachtoffer zijn. Daarom opperden wij een compensatiefonds, om deze mensen en organisaties financieel tegemoet te komen. Uit antwoorden van de burgemeester bleek dat de Raad van State recent een uitspraak heeft gedaan, die gemeenten verbiedt de kosten zomaar op grondeigenaren te verhalen. Met de toezegging van burgemeester Niederer dat de gemeente Roosendaal in lijn met deze uitspraak handelt, nemen wij voorlopig genoegen.

De aanpak van zwerfafval blijft een belangrijk speerpunt, niet alleen voor D66, maar ook voor andere Roosendaalse partijen. Daarom hebben wij op dit punt samengewerkt met andere partijen, onder aanvoering van de Roosendaalse Lijst, om via een amendement meer geld vrij te maken voor opsporing, handhaving en voorlichting. Dit amendement is unaniem aangenomen.

Om het coöperatief opwekken van duurzame energie te promoten heeft D66 Roosendaal een motie ingediend. Deze motie is unaniem door de raad aangenomen.

Racisme en discriminatie bleef wat betreft D66 nog wat onderbelicht in deze kadernota. Zeer terecht is er aandacht voor de positie van LHBTIQ+’ers in onze gemeente, maar andere groepen in onze samenleving bleven helaas onderbelicht. Daarom heeft D66 Roosendaal samen met GroenLinks en de VVD een motie opgesteld die oproept racisme en discriminatie in brede zin in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. Deze motie is unaniem aangenomen.

Tot slot, geen plan, geen geld. Een aantal punten in de kadernota waren naar mening van D66 (en een flink aantal andere partijen) nog onvoldoende uitgewerkt. Daarom heeft D66 meegedaan met een amendement van de PvdA dat beoogde deze onderdelen uit de kadernota te schappen en de middelen te reserveren tot de plannen op tafel liggen. Dit amendement heeft het helaas niet gehaald. Wel heeft het college gehoor gegeven aan de oproep van D66 om dan tenminste te komen met reguliere raadsvoorstellen wanneer deze plannen wél gereed zijn. Deze toezegging is gedaan door wethouder Theunis. Met deze toezegging konden wij alsnog instemmen met de kadernota 2020.