Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 december 2013

De zeven kernthema’s van D66 Roosendaal

Alex Raggers (links) en Maarten Vermeulen

D66 Roosendaal heeft zeven kernthema’s geformuleerd die de basis vormen van ons verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Transparantie van bestuur

D66 Roosendaal wil de inwoners van Roosendaal actief betrekken bij de beleidsvorming door voorafgaand burgers en bedrijven te consulteren. In navolging van het onderzoek naar Stadsoevers wil D66 Roosendaal dat er meer ingestoken wordt op de kwaliteit van besluitvorming en de informatievoorziening daarover. Voor bestuurlijke transparantie en financiële gezondheid wil D66 Roosendaal tijdige en inzichtelijke begrotingen, financiële discipline, snelle en deugdelijke verantwoording en een intensieve toetsing door een sterke, permanente, onafhankelijke gemeentelijke rekenkamer.

D66 gelooft in de eigen kracht van mensen

Wij willen betrokkenheid aanmoedigen. Ondernemers met innovatieve ideeën en bewoners met dromen over een mooiere stad moeten de kans krijgen om hun visie te laten horen. Dit betekent dat wij hen de kans willen geven hun creativiteit, ondernemingslust en vindingrijkheid te benutten en te uiten. D66 Roosendaal ziet de gemeentelijke organisatie daarbij graag als ondersteuner bij initiatieven middels advisering, vergunningverlening en facilitering. Daarmee krijgen creativiteit, ondernemingslust en vindingrijkheid de ruimte die ze verdienen.

Focus op kerntaken

D66 Roosendaal vindt het van belang dat er een nieuwe goede kerntakendiscussie wordt gevoerd in combinatie met een strategische heroriëntatie.Deze discussie is niet alleen aan de raad en college maar moet vooral ook met de inwoners en instanties in Roosendaal gevoerd worden. Zij weten wat er leeft, wat er schort en wat er mogelijk is. Het is aan de politiek dit te benutten om de strategische keuzes te maken en tot een gezond financieel meerjarenbeleid te komen. Wat D66 Roosendaal betreft is de kerntakendiscussie het eerste agendapunt voor de nieuwe gemeenteraad.

Stem af met je omgeving

D66 Roosendaal vindt het belangrijk dat er in de vorming van beleid regionaal verband afgestemd wordt. Om de kans van slagen voor plannen te vergroten moet Roosendaal actief meedoen aan regionale en bovenregionale ontwikkelingen. Dat maakt plannen effectiever en voorkomt onnodige kosten in de uitvoering. Daarom: stem af met je omgeving.

Onderhoud wat je hebt

D66 Roosendaal ziet Roosendaal graag als een groene gemeente. Het huidige onderhoud van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen zijn D66 Roosendaal echter een doorn in het oog. Terwijl er gesproken wordt over investeringen voor majeure projecten, waarvan het nut ferme discussies oproept, wordt het onderhoud van de bestaande voorzieningen en het openbaar groen op een minimaal niveau uitgevoerd. In een tijd van economische malaise dient geïnvesteerd te worden in het behoud van voorzieningen die hun nut hebben bewezen en waar de inwoners trots op (kunnen) zijn. Dit draagt bij aan een goed woon- en leefklimaat, waarin de inwoners zich thuis voelen.

Aantrekkelijkheid van woonstad en bedrijventerreinen

Bij nieuwe projecten willen we de focus leggen op bouwen binnen de bestaande contouren van de gemeente: inbreiding in plaats van uitbreiding. Daarmee wordt voorkomen dat er op andere plaatsen leegstand en verpaupering ontstaan en daarmee revitaliseer je de bestaande infrastructuur.

D66 staat voor een duurzame gemeente

Een duurzame gemeente betekent voor D66 Roosendaal een gemeente die aandacht heeft voor het leefmilieu, die het welzijn van de burgers bevordert en die de veerkracht en het initiatief van mensen ontwikkelt. Groene ruimte, sociale cohesie en ondernemende burgers zijn daarbij sleutelbegrippen.